Inleiding

ANRESTO DECOR respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan ANRESTO DECOR kunt toevertrouwen.

In deze Privacy Policy wordt weergegeven welke persoonsgegevens er door ANRESTO DECOR verzameld worden en hoe deze gebruikt en beschermd worden, alsook welke rechten u hebt ten aanzien van de verwerking van deze persoonsgegevens door ons bedrijf.

ANRESTO DECOR volgt ter zake de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna “GDPR-Verordening).

 

Persoonsgegevens

Deze Privacy Policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die ANRESTO DECOR van u verzamelt en gebruikt.

Voor de toepassing van de GDPR-Verordening wordt onder “persoonsgegevens” verstaan, alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon wordt als identificeerbaar beschouw indien hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

ANRESTO DECOR verzamelt en verwerkt onder meer de volgende persoonsgegevens : voornaam, naam, adres, ondernemingsnummer, cookies, marketing.

 

Verwerking

ANRESTO DECOR verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :

– in het kader van een overeenkomst die met u werd afgesloten (bestelling, levering, verkoop) en het opstellen van adviezen (offerte)

– het implementeren van marketingstrategieën (verzenden van nieuwsbrieven) . Zonder de verstrekking en verwerking van deze gegevens kunnen wij onze opdracht niet naar behoren uitvoeren.

 

Uitwisseling van persoonsgegevens

ANRESTO DECOR kan de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelf op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetgeving en aan andere reglementeringen te voldoen, of om de rechten of de goederen van u of van haar website te verdedigen en/of te beschermen.

ANRESTO DECOR heeft het recht de persoonsgegevens die zij verwerkt uit te wisselen met moeder-, dochter- of zustervennootschappen binnen de eigen groep in België.

Behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan organisaties of entiteiten wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder controle van ANRESTO DECOR vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal het bedrijf de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd.

 

 

Rechten van de natuurlijke persoon

ANRESTO DECOR faciliteert de uitoefening van de volgende rechten van een natuurlijk persoon, zoals bedoeld in de artikelen 15 tot en met 22 van de GDPR-Verordening :

– u hebt recht op inzage van de persoonsgegevens die ANRESTO DECOR van u verwerkt;

– u hebt steeds recht op de verbetering van onjuiste persoonsgegevens of vervollediging van onvolledige persoonsgegevens;

– u hebt het recht op het wissen van uw persoonsgegevens in de bij de GDPR-Verordening bepaalde gevallen;

– u hebt het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens onder de voorwaarden bepaald in de bij de GDPR-Verordening bepaalde gevallen;

– u hebt het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens onder de voorwaarden bepaald in de GDPR-Verordening;

– u hebt het recht op bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming.

Om deze rechten uit te oefenen kan u als natuurlijk persoon een e-mail verzenden naar het volgende e-mailadres : [email protected]

Teneinde zekerheid te hebben over uw identiteit kunnen wij u verzoeken aanvullende informatie bij uw verzoek te voegen om uw identiteit te bevestigen.

ANRESTO DECOR zal onverwijld en binnen de dertig dagen reageren op het verzoek van de betrokkene. Indien u van oordeel bent dat de verwerking van persoonsgegevens een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de GDPR-regelgeving, kan u hieromtrent steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit :

 

 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35 1000 Brussel

T +32 (0)2 274 48 00 F +32 (0)2 274 48 35

E [email protected] W https://www.privacycommission.be

 

 

Beveiliging en bewaring van uw persoonsgegevens

ANRESTO DECOR neemt alle redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te bewaren en beschermen en treft daarbij passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

ANRESTO DECOR bewaart uw persoonsgegevens bovendien niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de wettelijke en contractuele verplichtingen ter zake.

 

ANRESTO DECOR nv

Leuken 14

3920 LOMMEL

RPR Hasselt

BTW BE0416.025.080